Management Assessment


Med en tydlig bild över vilka resurser som finns på företaget är det lättare att planera för framtiden. Vid företagsköp eller VD-skifte uppstår ofta ett behov av att snabbt identifiera kompetens och potential hos ledarna. I de flesta företag finns löpande behov av att utveckla ledarna vidare mot nya strategiska mål.

 

Genom våra företagsanpassade program/processer kartlägger vi, med hjälp av flera olika övningar, vilka ledare som finns inom organisationen samtidigt som vi tydliggör företagets utvecklingsbehov och förmåga att hantera strategiska frågor. Kanske finns det flera outnyttjade resurser som kan utvecklas till riktiga stjärnskott som driver företaget framåt i rätt riktning.