Styrelseutvärdering


Lisberg driver och ansvarar för genomförandet av styrelseutvärdering enligt en överenskommen tidsplan och process. Precis som vid Executive Search är vi den opartiska och helt oberoende parten vid utvärderingen.

 

Våra konsulter arbetar enligt ett strukturerat system och utvärderar både gruppen som helhet och enskilda ledamöter. Detta används ofta som komplement till bolagsstyrningen och för att mäta styrelsens effektivitet och utvecklingsområden.

Enligt svensk kod för bolagsstyrning gäller att styrelsen och den verkställande direktören utvärderas.